Statut

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Młodzieży Sportowej SUCHARY w Suchym Lesie i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

 1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawna.
 2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, a siedzibą miejscowość Suchy Las.
  Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Towarzystwo może być członkiem innych organizacji sportowych.
 4. Towarzystwo może powoływać sekcje sportowe według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 3

 1. Barwami Towarzystwa są kolory niebiesko-żółte.
 2. Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II - Cele i środki działania

§ 4

 1. Celem działalności Towarzystwa jest:
  a) realizowanie zadań w zakresie rozwoju sportu na zasadach obowiązujących w polskim ruchu sportowym.
  b) tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczna, sportem i rekreacją wśród mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży.
 2. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
  a) organizowanie i prowadzenie działalności sekcji sportowych,
  b) programowanie i organizację szkolenia sportowego,
  c) organizację imprez i zawodów sportowych, uczestnictwo w imprezach i zawodach innych klubów i organizacji,
  d) programuje i inicjuje wśród mieszkańców masową kulturę fizyczną,
  e) zabezpiecza środki na realizację celów i zadań statutowych,
  f) podejmuje inne zadania i przedsięwzięcia zabezpieczające realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III - Członkostwo Towarzystwa Prawa i obowiązki 

§ 5

 1. Członkowie Towarzystwa dzieła sie na:
  a) zwyczajnych
  b) uczestników
  c) wpierających
  d) honorowych
 2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.
 3. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna niepełnoletnia posiadająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością statutową Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwoju idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.
 6. Członków zwyczajnych, uczestników i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
 7. Nadanie godności Członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§6

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
  b) uczestnictwa w zebraniach organizacyjnych przez władze Towarzystwa,
  c) korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu w ramach przyjętych regulaminów i uchwał Zarządu Towarzystwa,
  d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.
  e) noszenia odznak organizacyjnych,
  f) reprezentowania Towarzystwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych .
 2. Członek uczestnik ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem qłosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
 3. Członek wspierający i honorowy ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym i wyborczym w statutowych władzach Towarzystwa.

§7

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
  b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  c) postępowania zgodnego z zasadami etyki sportowej,
  d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie,
  Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary Suchy Las ul.
  Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las
  NIP: 777-23-04-293, KRS: 0000099026, REGON: 631073944
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek członkowskich .

§8

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
  a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez wspierającego,
  c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  d) wykluczenia z Towarzystwa na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki sportowej ,
  e) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Towarzystwa, która członkostwo nadała.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV - Struktura organizacyjna

§ 9

 1. Władzami Towarzystwa są:
  a) Walne Zebranie Członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
  d) Sąd Koleżeński
 2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne na wniosek co najmniej ¼ członków uczestniczących w posiedzeniu.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków 

§ 10

 1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
  b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście,
 3. O miejscu i terminie oraz porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  a) w pierwszym terminie - liczby członków w §9 ust 3/ w drugim terminie , wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na umotywowane żadanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych nie później niż w ciągu dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
 2. Uchwalenie statutu i jego zmiany,
 3. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 4. Wybór i odwołanie członków władz Towarzystwa,
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń, 
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków towarzystwa lub jego władze,
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczenie jego majątku,
 12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 12

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnętrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem członków.
 2. Zarząd składa się z 3-7 osób.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Uchwały Zarządu zgodnie z § 9, ust. 3. zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 13

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania,
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania członków,
 6. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 8. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej Towarzystwa,
 9. Zatrudnianie pracowników - trenerów, instruktorów, księgowego,
 10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka,
 11. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
 12. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach nie wymienionych nie zastrzeżonych w kompetencjach innych władz Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna

§ 14

 1. Komisja Rewizyjna jest władza Towarzystwa powołana do sprawowania kontroli nad jego działaInością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków nie będących członkami Zarządu, tj. przewodniczącego i 2 inspektorów.

§ 15

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Towarzystwa,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli i lustracji,
 3. Prawo żądania zwoływania Walnego Zebrania - Nadzwyczajnego,
 4. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowie absolutorium władzom Towarzystwa,
  Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary Suchy Las ul.
  Szkółkarska 47, 62-002 Suchy Las
  NIP: 777-23-04-293, KRS: 0000099026, REGON: 631073944
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 6. Badanie zasadności podejmowanych uchwał i decyzji Zarządu,
 7. Uczestnictwo komisji w posiedzeniach Zarządu.

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 16

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości i ruchomości: Na fundusz Towarzystwa składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Wpływy z działalności statutowej.
 3. Darowizny, spadki i zapisy.
 4. Dochody majątku Towarzystwa.
 5. Dochody z działalności gospodarczej.
 6. Inne dochody i wpływy.
  Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarcza według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 17

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiazafi upoważniony jest Zarząd Towarzystwa.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch dowolnych członków zarządu.
 3. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody Walnego Zebrania członków.

Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 18

 1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podjętej bezwzględną większością głosów.
 2. Rozwiązanie Towarzystwa lub zmiana celów działalności może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania członków Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób jego likwidacji oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku Towarzystwa. Uchwała w sprawie przekazania majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.